خدمات

خدمات فولاد پایتخت

 

میلگرد اتومات

میلگرد آهن کشش

6 گوش اتومات

میلگرد سی کا 45 (CK45)

6 گوش سی کا 45 (CK45)

6 گوش آهن

پلیش آهن

سنگ خورده

SPK

MO40

تسمه