محصول1

می 18, 2019 1:34 ب.ظ

میلگرد اتومات ۱/۰۷۱۸ازسایز ۲میلیمتر الی۶۵میلیمتر

محصول2

می 18, 2019 1:34 ب.ظ

شش گوش اتومات ۱/۰۷۱۸ازسایز۵میلیمترالی۶۵میلیمتر

محصول3

می 18, 2019 1:34 ب.ظ

چهار پهلوی اتومات۱/۰۷۱۸ازسایز۵میلیمترالی ۴۰میلیمتر

محصول4

می 18, 2019 1:33 ب.ظ

میلگردترانس یزدی ازسایز۲میلیمترالی ۱۲۰میلیمتر میلگردسی کا۴۵پلیش ازسایز۴میلیمترالی۱۲۰میلیمتر