سرویس ها

می 18, 2019

محصول1

میلگرد اتومات ۱/۰۷۱۸ازسایز ۲میلیمتر الی۶۵میلیمتر
می 18, 2019

محصول2

شش گوش اتومات ۱/۰۷۱۸ازسایز۵میلیمترالی۶۵میلیمتر
می 18, 2019

محصول3

چهار پهلوی اتومات۱/۰۷۱۸ازسایز۵میلیمترالی ۴۰میلیمتر
می 18, 2019

محصول4

میلگردترانس یزدی ازسایز۲میلیمترالی ۱۲۰میلیمتر میلگردسی کا۴۵پلیش ازسایز۴میلیمترالی۱۲۰میلیمتر