میلگرد نیمه اتومات چیست و چه تفاوت هایی با میلگرد اتومات دارد؟