سرعت دستگاه های سری تراش هنگام مصرف میلگرد اتومات و نیمه اتومات